Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych Administratorowi przez Użytkowników strony https://call4you.eu/ (zwanego dalej Serwis). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

I. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest Call 4You S. C. Ciastoń P., Janik F. ul. Zalewskiego 11, 33 – 300 Nowy Sącz, Nip 734-358-50-44

 1. Inspektor Danych Osobowych: Małgorzata Lewandowska pod adresem jak w pkt 1.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających stronę Serwisu.
 3. Administrator uzyskuje od Użytkowników następujące dane : Imię i nazwisko, adres e-mail.
 4. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do kontaktu danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, kontakt może być niemożliwy.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

a.  Świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na prezentacji o usługach i produktach  Serwisu lub skorzystania z formularza kontaktowego

b. Wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze danych
w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci realizacji ochrony przysługujących mu praw.

Dane Użytkowników przetwarzane są także w celach marketingowych do:

a.  Kierowania do Użytkownika Newslettera, w którego treści mogą być zawarte materiały stanowiące informację handlową. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

b. Przesyłania do Użytkownika zamówionej przez niego informacji handlowej. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

c. Korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d. Prowadzenia tzw. marketingu bezpośredniego polegającego na kierowaniu do Użytkownika treści marketingowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 1. Do przetwarzania danych osobowych w celach określonych w pkt. 4 Administrator wykorzystuje następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, informacje zbierane przez pliki cookies lub narzędzie lub technologie im podobne.
 2. Podczas korzystania ze Strony Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, takie jak: adres IP przypisany do komputera Użytkownika  lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 4. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 5. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Administrator może ujawnić dane Użytkowników odbiorcom, w postaci firm z nim współpracujących i wykonujących zadania na jego zlecenie i na jego  rzecz.
 6. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Użytkowników dane mogą zostać udostępnione właściwym organom, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 7. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Administratorem i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Administrator będzie przechowywał dane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 9. Użytkownikowi  przysługują następujące uprawnienia:

a. Prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna: art. 15 –  18 RODO.

   1. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
    • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
    • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
    • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
   2. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
   3. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia/ograniczenia przetwarzania wszystkich lub niektórych danych osobowych w sytuacjach, gdy:
    • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
    • wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych;
    • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
    • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
    • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
    • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
    • Pomimo żądania usunięcia/ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega.

b.  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – podstawa prawna: art. 21 RODO.

   1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,

c. prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

   1. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

d. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

   1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi.
   2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
   3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
   4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownik żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

e. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

   1. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 1. Polityka plików cookies.

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w komputerach lub innych urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pozwalają one rozpoznać urządzenie użytkownika i dostosować zawartość strony internetowej do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają też wykorzystanie ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika. Umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika odnośnie języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika. Wykorzystywane są do usprawnienia logowania się do konta użytkownika oraz do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają gromadzić informacje jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pomagają dopracować i zapewnić sprawne działanie stron internetowych.

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

a. sesyjne – są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
b. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo chwili ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 

Wyróżniamy szczegółowy podział cookies, ze względu na:

a. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:
 

   • Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać.
   • Funkcjonalne – są ważne dla działania strony internetowej. Służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych, bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika. Ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
   • Biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa. Zablokowanie ich może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie (np. cookies reklamowe).

b. Ze względu na czas przez jaki będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:
 

   • Cookies sesyjne – umieszczane na czas korzystania z przeglądarki i kasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej.
   • Cookies stałe – pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień właściciela strony internetowej.

c. Ze względu na pochodzenie:
 

   • Cookies własne – umieszczone na stronach internetowych bezpośrednio przez Administratora.
   • Cookies zewnętrzne – umieszczane na stronach internetowych przez podmioty inne niż Administrator

d. Ze względu na cel jakiemu służą
 

   • Konfiguracji stron internetowych – umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.
   • Bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.
   • Uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, wówczas strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
   • Stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej tj. najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
   • Procesy – umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.
   • Reklamy – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców.
   • Lokalizacja – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.
   • Analizy i badania, audyt oglądalności – umożliwiają właścicielowi stron internetowych bardziej zrozumieć preferencje użytkowników i dzięki temu ulepszać i rozwijać produkty i usługi.

e. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika
 

   • Nieszkodliwe – tj. cookies niezbędne do poprawnego działania strony internetowej oraz potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności strony internetowej,
   • Badające – wykorzystywane są do śledzenia użytkowników ale nie pozwalają zidentyfikować konkretnego użytkownika.

Pliki cookies nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje w nich zachowywane w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dane te są zaszyfrowane aby  uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Uprawnienie  Administratora do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych. Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania.

Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 1. Administrator zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach.
Scroll Up