Regulamin

REGULAMIN

Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem i prowadzącym Serwis (zwanym dalej: Usługodawcą) za pomocą witryny https://call4you.eu/ jest Call 4You S. C. Ciastoń P., Janik F. ul. Zalewskiego 11, 33 – 300 Nowy Sącz, Nip 734-358-50-44.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników korzystających z witryny https://call4you.eu/ i określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej Użytkownikami) przez Usługodawcę.
 3. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem Użytkownika do skorzystania z usługi jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem oraz zaakceptowanie go.
 4. W momencie akceptacji regulaminu zawarta zostaje umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem o świadczenie usługi call4you drogą elektroniczną.
 5. Świadczona usługa wskazana pod adresem https://call4you.eu/nasza-oferta.
 6. Dane osobowe zostają przetworzone przez Usługodawcę według zasad określonych w Polityce Prywatności.

Wymagania techniczne.

 1. Do korzystania Serwisu, niezbędne są:

Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

Włączona obsługa plików cookies,

Informacje ogólne.

 1.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 2. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników z serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu
 3. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, Strony Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Postanowienia końcowe.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez publikację nowego regulaminu na stronie Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.